Etiket arşivi: 4857 sayılı İş Kanunu

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

09 Ağustos 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25548

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 : Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları ile ilgili koşulları kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu Yönetmelikte geçen;

Bölge Müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Bölge Müdürlüğünü,

Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadon işçileri,

Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedibuçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılmaları

Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi

Madde 5: Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşyerine Götürüp Getirme

Madde 6: Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Rapor

Madde 7: Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları

Madde 8: Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, olanak oranında karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gebelik ve Analık Durumunda Çalışma ve Bildirim

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı

Madde 9: Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

Bu işçilerin anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

Bildirim

Madde 10: Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 11: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 : Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

maden_iscileriİş sağlığı ve güvenliği Türkiye’de henüz uygulanması itibariyle yeterince gelişmiş değil. Birçok işveren için önemsiz bir detay olarak görülüp, ihmal ediliyor. Oysa ki durum tam tersi olmalı. Daha geçen Aralık ayında Bursa’da yaşanan grizu patlamasını hatırlayalım. Yapılan incelemeler sonunda işverenin gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almadığı ortaya çıkmıştı. Aynen Tuzla’da yaşanan dramatik iş kazalarında olduğu gibi.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması için işverenin bilinlenmesi elbette çok önemli ama bana göre ilk başta işgören durumun önemini kavramalı ve devletin mevzuat ile ona verdiği hakların peşine düşmeli, haklarını işverenden talep etmeli.

Peki nedir İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı? Mevzuat dahilindeki kanun, yönetmelik, tüzükler hangileridir? Sıralayalım;

* 4857 sayılı İş Kanunu

* Alt İşverenlik Yönetmeliği

* Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

* Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

* Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

* Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

* Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

* Gürültü Yönetmeliği

* Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

* Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

* Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

* İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

* İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

* İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

* İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

* İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

* İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

* İşyerinde İşin Durdurulması Veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik

* Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

* Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

* Kişisel Koruyucu Donamın Yönetmeliği

* Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

* Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

* Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

* Patlayıcı Ortamların Tehliklerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

* Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

* Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

* Sanayi, Ticaret, Ortman ve Tarım İşlerinden Sayılan İşlere Yönelik Yönetmelik

* Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

* Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

* Titreşim Yönetmeliği

* Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

* Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yukarıda sayılı olan Yönetmelik ve Tüzükleri zaman içerisinde Kaynağım İnsan arşivine almak amacındayım 🙂